Kontrola aktywności Uczestnika na stronie internetowej loterii
WIELKA LOTERIA ANSWEAR
18 ROWERÓW
DO WYGRANIA
Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dniu 15.07.2018 r.
Dziękujemy za udział w loterii!
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W LOTERII? TO PROSTE:
1. Kup na stronie www.answear.com dowolne produkty za kwotę minimum 200 zł brutto i zachowaj dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT wystawioną na osobę fizyczną).
2. Zarejestruj numer dowodu zakupu tutaj.
3. Weź udział w losowaniu! Okres przyjmowania zgłoszeń 15.05.2018 r. – 15.07.2018 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dniu 15.07.2018 r.

Dziękujemy za udział w loterii!

Okres przyjmowania zgłoszeń w loterii trwa od 15.05.2018 r. do 15.07.2018 r.
{{ error[0] }}
NUMER DOWODU ZAKUPU*
IMIĘ*
NAZWISKO*
NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO (9 znaków np. 123456789)*
ADRES E_MAIL
 1. Uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest WearCo Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków (KRS 0000414701). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: sklep@answear.com oraz listownie na adres siedziby wskazany powyżej. Od dnia 25 maja 2018 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Administratora pod adresem e-mail: iod@wearco.pl.
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Loterii „Loteria Answear” – podstawę prawną przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora - (art. 23 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (dalej jako: u.o.d.o.), a od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO). Ponadto podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 23 ust. 1 pkt 2 u.o.d.o., a od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 pkt c) RODO. Chodzi tutaj m.in. o następujące obowiązki:
  • realizację obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatku, sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy wyłącznie laureatów nagród w Loterii),
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi (dotyczy wyłącznie laureatów nagród w Loterii),
  • archiwizację danych związanych z urządzanymi grami losowymi wymaganą przepisami Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet,
  • przechowywanie danych przekazanych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej o transakcjach powyżej 15.000,00 euro przeprowadzonych poza rachunkami bankowymi wymagane przepisami Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dotyczy wyłącznie laureatów nagród rzeczowych o wartości powyżej 15 000,00 euro).
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora do 07.05.2024 r.
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania na zasadach określonych w RODO. Powyższe prawa mogą być wykonywane przez Państwa w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: iod@answear.com, lub pisząc listownie na adres WearCo Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków.
 5. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw co do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji, organizacji i przeprowadzenia Loterii. Zgłoszenie sprzeciwu spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych przez Administratora i wycofanie Państwa udziału w Loterii. Państwa dane mogą być jednak dalej przetwarzane, o ile istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze).
 6. Jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy u.o.d.o. lub od dnia 25.05.2018 r. przepisów RODO.
 7. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Loterii „Loteria Answear”.
 8. Informujemy, że administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych w celu organizacji Loterii „Loteria Answear” i360 Sp. z o.o., ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator lub ww podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.).
 9. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem „Loteria Answear” i akceptuję jego postanowienia*.
*Pole obowiązkowe.
Regulamin loterii promocyjnej dostępny jest tutaj, a także w biurze Organizatora, tj. pod adresem i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17, lok. U5, 15-084 Białystok. Administratorem danych osobowych Uczestników loterii jest WearCo Sp. z o.o., ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków. Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Przedmiotem losowania jest:
18 rowerów marki LA GRAND model Lille 3 o wartości 1 499,00 zł brutto każdy. Losowania odbywają się w następujących terminach: 18.05.2018 r., 21.05.2018 r., 25.05.2018 r., 28.05.2018 r., 01.06.2018 r., 04.06.2018 r., 08.06.2018 r., 11.06.2018 r., 15.06.2018 r., 18.06.2018 r., 22.06.2018 r., 25.06.2018 r., 29.06.2018 r., 02.07.2018 r., 06.07.2018 r., 09.07.2018 r., 13.07.2018 r., 16.07.2018 r.
Kontakt:
Jeśli masz pytanie, skontaktuj się z nami: i360 Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5, 15-084 Białystok, z dopiskiem: „Loteria Answear” lub pod adresem e-mail: answear@i360.com.pl.
Infolinia loterii prowadzona jest pod numerem telefonu: 22 101 58 83 w dni powszednie w godz. 9.00–17.00
Dane Organizatora:
i360 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8, 90-057 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339847, REGON 142057582, NIP: 701 020 61 78, kapitał zakładowy: 489 375,00 złotych w całości opłacony.
Zezwolenie:
Loteria promocyjna „Loteria Answear” organizowana przez i360 Sp. z o.o. w okresie od 15.05.2018 r. do 07.11.2018 r. na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi nr 1001-IOA.4243.18.2018.S.MJ (decyzja z dnia 16 kwietnia 2018 r.).
Zapewnienie ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej:
Wykonując obowiązek, o którym mowa w art. 15 i ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych w zakresie zapewnienia ochrony małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej, organizator oświadcza, iż niniejsza strona internetowa nie zawiera informacji handlowych.